Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho zvyčajne raz za mesiac. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ak súhlas so zasielaním ďalších informácií neudelíte, na váš email nebudú chodiť naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby prevádzkovateľa.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou MSTEX s.r.o., so sídlom Bystrička 472, 038 04 Bystrička, Slovenská republika, IČO 50322826, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vo vložke číslo 65629/L, ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť MSTEX s.r.o. na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MSTEX s.r.o., so sídlom Bystrička 472, 038 04 Bystrička, Slovenská republika. Spoločnosť MSTEX s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Michala Števulu, e-mailová adresa info@stevula.sk, telefónne číslo +421 950 647 718.

Spoločnosť MSTEX s.r.o. je možné kontaktovať:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR").

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • spoločnosť Master Internet, s.r.o. so sídlom Jiráskova 21, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26277557, vedená Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou C 41160, ako sprostredkovateľ,
  • spoločnosť IRISOFT, s.r.o., so sídlom Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO 36 332 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R ako sprostredkovateľ,
  • spoločnosť The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, v prípade e-mailovej podpory a zasielania newsletterov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo

(i) požadovať prístup k osobným údajom,

(ii) na opravu osobných údajov,

(iii) na vymazanie osobných údajov,

(iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a

(v) právo na prenosnosť osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MSTEX s.r.o. tak, ako je uvedené vyššie.

 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných je:

MSTEX s.r.o.,
so sídlom Bystrička 472, 038 04 Bystrička
IČO: 50 322 826
Spoložnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vo vložke číslo 65629/L

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@stevula.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti. Prípadne telefonicky na čísle: +421 950 647 718.