Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou[1]. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú adekvátne poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou.

 

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, resp. Spoločného prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

MSTEX s.r.o.
Sídlo: Hlavná ulica 472/118, 038 04 Bystrička
IČO: 50 322 826
DIČ: 2120270108
IČ DPH: SK2120270108
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 65629/L
Zastúpená: Ing. Michal Števula, konateľ
Tel.: +421 950 647 718
E-mail: info@stevula.sk
prevádzkovateľ e-shopu na internetovej stránke www.stevula.sk (ďalej len „e-shop”), (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Števula, kontakt: info@stevula.sk, +421 950 647 718

 

 

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

 

Účel: predaj tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, spracovaniu platby, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru ak je iná ako fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, zakúpený tovar, platobné údaje.
Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako zákazník), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka), predzmluvný vzťah.
Doba uchovávania: 10 rokov po ukončení platnosti kúpnej zmluvy.
Poučenie: V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nebudeme môcť uzavrieť kúpnu zmluvu. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Účel: registrácia v e-shope, Vaše údaje spracúvame na základe Vami prejaveného záujmu o registráciu a vytvorenie konta zákazníka za účelom využívania vernostného programu a ďalších výhod.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o objednávkach.
Právny základ: súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

Poučenie: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsobom, akým ste ho udelili alebo nás môžete kontaktovať Vami zvoleným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.

Doba uchovávania: 1 rok po odvolaní súhlasu.
POZOR! V prípade odvolania súhlasu nebude možné využívať systém registrácie.
Účel: marketingová komunikácia s registrovaným zákazníkom, formou zasielania newsletter-a, e-mailových správ s akčnou ponukou, chat-u a podobne.  Vaše údaje spracúvame k zlepšovaniu našich služieb.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa.
Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Poučenie: Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na uvedený účel. V takom prípade, ako Prevádzkovateľ budeme akceptovať Vašu žiadosť a bezodkladne po jej overení Vaše osobné údaje na uvedený účel prestaneme spracúvať. Svoje právo môžete uplatniť Vami zvoleným spôsobom. O vybavení Vašej žiadosti, prípadne o predĺžení lehoty na jej vybavenie Vás budeme informovať. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: počas doby registrácie.
Účel: marketingová komunikácia s potenciálnym zákazníkom, formou zasielania newsletter-a, e-mailových správ s akčnou ponukou, chat-u a podobne.  Vaše údaje spracúvame k zlepšovaniu našich služieb.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.
Právny základ: súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

Poučenie: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsobom, akým ste ho udelili alebo nás môžete kontaktovať Vami zvoleným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.

Doba uchovávania: 1 rok po odvolaní súhlasu.
POZOR! V prípade odvolania súhlasu nebude možné Vám naďalej zasielať newsletter, či e-mailové správy s akciovými ponukami.
Účel: organizovanie spotrebiteľských súťaží, Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so zapojením sa do nami organizovanej súťaže.
Údaje: bežné osobné údaje,  napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, osobné údaje súvisiace so súťažou.
Právny základ: súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.
Poučenie: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 1 rok po odvolaní súhlasu.
POZOR! V prípade odvolania súhlasu strácate právo zúčastniť sa príslušnej súťaže​.
Účel: komunikácia so zákazníkom prostredníctvom e-mailu, telefonátu, kontaktného formulára, chatu v e-shope, Vaše údaje spracúvame na základe Vami prejaveného záujmu o vzájomnú komunikáciu prostredníctvom uvedených kontaktov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o predmete komunikácie (žiadosti).
Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Poučenie: Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na uvedený účel. V takom prípade, ako Prevádzkovateľ budeme akceptovať Vašu žiadosť a bezodkladne po jej overení Vaše osobné údaje na uvedený účel prestaneme spracúvať. Svoje právo môžete uplatniť Vami zvoleným spôsobom. O vybavení Vašej žiadosti, prípadne o predĺžení lehoty na jej vybavenie Vás budeme informovať. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 1 rok po platnom vybavení žiadosti.
Účel: hodnotenie obchodu, Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu s vyjadrením Vášho názoru na e-shop a/alebo produkt, zdieľanie skúseností a odporúčania.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa v rozsahu Vášho súhlasu.
Právny základ: súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.
Poučenie: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 1 rok po odvolaní súhlasu.
POZOR! V prípade odvolania súhlasu strácate právo zverejniť Váš názor na webstránke e-shopu.
Účel:

recenzia zákazníka, Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu s uverejnením Vašej recenzie, to buď prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Google, Facebook alebo stránky Heureka, formou vloženia recenzie.

 

 

Údaje: bežné osobné údaje, v rozsahu, v akom sú sprístupnené Vami ako dotknutou osobou na uvedených profilových účtoch.
Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás v pozícii predávajúceho z dôvodu sledovania spokojnosti s nákupom a produktmi formou recenzie zákazníka.
Poučenie: Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na uvedený účel. V takom prípade, ako Prevádzkovateľ budeme akceptovať Vašu žiadosť a bezodkladne po jej overení Vaše osobné údaje na uvedený účel prestaneme spracúvať. Svoje právo môžete uplatniť Vami zvoleným spôsobom. O vybavení Vašej žiadosti, prípadne o predĺžení lehoty na jej vybavenie Vás budeme informovať. Viac informácií nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 1 rok po uverejnení recenzie zákazníka.


Overené zákazníkmi - dotazníky spokojnosti s nákupom a možnosť odmietnuť ich zasielanie
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely odovzdávame informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Voči zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku, a to odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Poučenie: Voči zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku, a to odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Účel: daňová agenda, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o dani z príjmov a príslušných daňových predpisov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predaný tovar, zmluvná cena.
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Poučenie: Informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na tento účel nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
Účel: vedenie účtovníctva, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctva a príslušných právnych predpisov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predaný tovar, zmluvná cena.
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Poučenie: Informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na tento účel nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
Účel: evidencia uplatnených práv dotknutých osôb, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a Zákona.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, rozsah uplatnenia práv.
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Poučenie: Informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na tento účel nájdete v časti Informácia o právach dotknutej osoby.
Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

 

Držíme sa zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. 

Akýkoľvek zásah spočívajúci v zmene osobných údajov, ktoré ste zadali pri registrácii bude vykonaný výlučne na základe Vašej elektronickej žiadosti (napríklad resetovanie hesla a podobne).

 

Sprostredkovatelia a príjemcovia

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že využívame len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že prijali a prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi, v súčasnosti spolupracujeme najmä s nasledujúcimi spoločnosťami:

a. Google Ireland Limited, ID: 368047, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, Informácie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk,

b. Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 078 22 774. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi,

c. Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika,
IČ: 28935675. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.shoptet.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/,

d. Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá strana, Česká republika, IČ: 24263532, prevádzkovateľ internetového obchodu GLAMI. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.glami.sk/info/privacy/,

e. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a Instagram. Informácie o ochrane osobných údajov: https://business.facebook.com/privacy/explanation,

f. Leadhub s.r.o., Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 044 66 683. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.leadhub.co/cs/terms-of-use,

g. Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 03668681. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/,

h. Winston bros, s. r. o., Štúrova 30, 949 01 Nitra, IČO: 45 705 399. Informácie o ochrane osobných údajov: https://setup.bluewinston.com/Legal/PrivacyPolicy,

i. ROI Hunter a.s., Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 03103048. Informácie o ochrane osobných údajov: https://easy.roihunter.com/privacy-policy,

j. QuarticOn S.A., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Poľsko, NIP: 5213608082. Informácie o ochrane osobných údajov: https://quarticon.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/,

k. Luigi's Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 641 671. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.luigisbox.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

l. Data connection s.r.o., Nošovice 118, 739 51 Nošovice, IČ: 058 858 25. Informácie o ochrane osobných údajov: https://shopstato.com/cz/gdpr.php 

Okrem uvedených sprostredkovateľov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté našim zmluvným partnerom v pozícii externých dodávateľov služieb (účtovníctvo, ochrana osobných údajov, správa IT a podobne).

Prístup k Vašim osobným údajom majú subjekty (príjemcovia), ktoré postupujú podľa osobitných zákonov, najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad, orgány dozoru a podobne)

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

V prípade, že sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácii, ako Prevádzkovateľ dodržiavame všetky legislatívne opatrenia tak, aby bola zachovaná ochrana Vašich osobných údajov.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nerealizuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Osoby mladšie ako 16 rokov

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. V prípade, že ste nedovŕšili 16 rokov a máte záujem nakupovať v e-shope, budeme potrebovať súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 

Cookies a IP adresa

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. „Cookies“ je malé množstvo dát (malý dátový súbor), ktoré sa odosielajú do Vášho prehliadača a sú uložené na pevnom disku Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Ak nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookies, vždy, keď budete používať ten istý prehliadač alebo mobilné zariadenie na prístup k webovým stránkam, naše webové servery budú informované o Vašej návšteve stránok a následne budeme mať vedomosti o Vašej návšteve a vzor toho, ako sa správate na našich webových stránkach. Súbory cookies nám umožnia zapamätať si informácie, aby ste ich nemuseli znova používať pri každom použití stránky. Tieto súbory cookies používa väčšina webových stránok.

Cookies sú na web stránkach používané nasledovne:

a. prevádzkové cookies: nevyhnutne potrebné na fungovanie e-shopu,

b. analytické cookies: meranie návštevnosti e-shopu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

c. reklamné cookies: prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; jedná sa o tzv. automatizované profilovanie v rámci ktorého analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na základe čoho Vám môžeme poskytnúť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné,

d. cookies tretích strán: retargeting, ak ste na to udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies na účely podľa písm. b),  písm. c) a písm. d)možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Používame dva typy súborov cookies: session cookies (ktoré sú vymazané po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia) a persistent cookies (ktoré zostávajú aj po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia / aplikácie, ktoré sú uložené a aktivované pri každej návšteve stránky). Session cookies používajú šifrované údaje na jednoznačnú autentifikáciu. Persistent cookies neuchovávajú čísla účtov ani heslá.

Okrem toho používame tiež súbory cookies od sociálnych médií. Niektoré stránky na našom webe umožňujú zdieľať obsah prostredníctvom sociálnych médií, ako je napr. Facebook. Tieto webové stránky vytvárajú vlastné cookies, na ktoré nemáme vplyv. Ak chcete zamietnuť súbory cookies, postupujte podľa pokynov na ich webových stránkach. Okrem toho majú tieto webové stránky vlastnú politiku ochrany osobných údajov, ktorú nájdete na príslušných webových stránkach.

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete nastaviť prvky webového prehliadača na zamietnutie súborov cookies, môžete stále používať naše webové stránky, aj keď Váš prístup k niektorým funkciám našich webových stránok môže byť obmedzený. Podrobnosti o cookies nájdete na tejto adrese: http://www.allaboutcookies.org/.

 

Reklamné cookies a cookies tretích strán

Názov Účel Maximálna doba spracovania
Google Analytics Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google (profilovanie) podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača
Google Ads Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 540 dní
Facebook pixel Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní
Instagram Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní

 

Nastavenie cookies:

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookies jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. To znamená, že môžete zakázať ukladanie súborov cookies zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke Pomocník na paneli ponúk väčšiny prehliadačov nájdete návod, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookies, ako vás má prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookies a ako úplne zakázať alebo vymazať súbory cookies.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

1) Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

2) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

3) Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

4) Opera: help.opera.com

5) Safari: support.apple.com

Viac o využívaní súborov cookies od spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk 

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy 

 

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje, dovoľujeme si Vás informovať o Vašich právach, ktoré Vám, ako dotknutej osobe, vyplývajú z platnej legislatívy[1]. Ide o nasledovné práva:

a. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom - máte právo požadovať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informáciám o:

- účele spracúvania osobných údajov,

- kategórii spracúvaných osobných údajov (spracúvame iba bežné osobné údaje),

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- práve požadovať od nás ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- práve podať návrh na začatie konania,

- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

b. Právo namietať – ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

c. Právo odvolať súhlas - ak ste ako dotknutá osoba poskytli svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@stevula.sk alebo zaslaním na adresu MSTEX, s.r.o., Hlavná ulica 472/118, 038 04 Bystrička. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

d. Právo na opravu Vašich údajov – máte právo na opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.

e. Právo na výmaz (na zabudnutie) – za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,
- odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď písm. c) Odvolanie súhlasu),
- namietnete spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

Ak sme ako Prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a máme povinnosť ich vymazať, sme zároveň povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

f. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, kedy:

- ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
- spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie spracúvania,
- ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
- ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

g. Právo na prenos osobných údajov - za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

h. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR - pokiaľ sa domnievate, že ste priamo dotknutý/-á na svojich právach, máte právo v zmysle ust. § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať informácie: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

Pred tým, ako sa obrátite na dozorný orgán, môžete samozrejme poslať sťažnosť aj nám, ako Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu: info@stevula.sk .

Ak sa na  nás obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich práv, s odvolaním sa na GDPR resp. Zákon, informujeme Vás o dôvodoch nášho postupu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rovnakým spôsobom, akým svoju žiadosť podáte. Z dôvodu zabezpečenia, aby sa Vaše zákonné práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe, Vašej žiadosti vyhovieme iba v prípade, že nemáme pochybnosti o Vašej totožnosti.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob.

 

V Martine, dňa 01. 06. 2021. 

Ing. Michal Števula
MSTEX, s.r.o.

 

 


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).