Štatút súťaže

Pravidlá a štatút súťaže "50 € poukaz"

(ďalej len "Štatút")

 

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže "50 € poukza" je spoločnosť MSTEX s.r.o., IČO: 50322826, so sídlom Hlavná ulica 472/118,  038 04 Bystrička, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 65629/L (ďalej len "Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Trvanie a miesto Súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Súťaže sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby.

Podmienky účasti v Súťaži

Účastník Súťaže registráciou/zapojením do Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je uvedenie e-mailového kontaktu Účastníka, na ktorý bude Účastník v prípade výhry kontaktovaný. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri zapojení do Súťaže zodpovedá Účastník.

Mechanizmus a výhry

Zadaním e-mailovej adresy sa súťažiaci zaraďuje do žrebovania o výhry. Na začiatku každého mesiaca prebehne žrebovanie spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorý sa prihlásili do Súťaže v predchádzajúcom mesiaci. Vyžrebovaný bude každý mesiac jeden výherca, ktorý získava darčekový poukaz v hodnote 50 € na nákup v e-shope stevula.sk

Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jednej e-mailovej adresy. V prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže prostredníctvom viacerých e-mailových adries, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto adresy účastníka zo Súťaže odstrániť.

Výhercovia budú vyžrebovaní vždy najneskôr do piateho kalendárneho dňa v mesiaci. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal na www.stevula.sk. Darčekové poukážky, ktoré sú predmetom výhry, je možné uplatniť v súlade s pravidlami zverejnenými vo Všeobecných obchodných podmienkach (https://www.stevula.sk/vsetko-o-nakupe/obchodne-podmienky/).

V prípade dohody medzi výhercom a Usporiadateľom môže byť výhra doručená formou elektronického kódu, ktorý má funkčnosť a podmienky využitia ako darčeková poukážka.

Osobné údaje

Účastník Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže berie na vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a ďalšie Účastníkom dobrovoľne zadané osobné údaje (ako napríklad meno a podobne) na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkom Súťaže, ako aj za účelom odovzdania výhier výhercom a makretingové účely počas 2 rokov od ukončenia súťaže.

Účastníci Súťaže berú na vedomie, že v prípade získania výhry budú kontaktovaní Usporiadateľom na poskytnutú e-mailovú adresu. Počas konania Súťaže môže Účastník kedykoľvek namietnuť voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Usporiadateľovi, na základe ktorého Usporiadateľ vyradí jeho e-mailovú adresu a prestane ju, ako aj iné Účastníkom zadané osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely súvisiace so Súťažou, čím súčasne zaniká účasť Účastníka v Súťaži a nadväzujúce práva Účastníka vyplývajúce z týchto Pravidiel Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov ako aj druhy výhier, ktoré sú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle ustanovení §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2020.

 

Ing. Michal Števula
konateľ
MSTEX s.r.o.


 

Vyžrebovaní výhercovia:

Mesiac E-mail výhercu
1 december 2020: p***lf**ek@gmail.com
2 január 2021: m***a.pa***va@centrum.sk
3 február 2021: j***lka.raj****va@gmail.com
4 marec 2021: m**i.sl***cko@gmail.com
5 apríl 2021: al***cc@gmail.com
6 máj 2021: j***a.bo*****va58@azet.sk
7 jún 2021: 99**e*o@azet.sk
8 júl 2021: pet**.da*v**en*ko@post.sk
9 august 2021: o**o87@gmail.com
10 september 2021: m**sha**@yahoo.com
11 október 2021: mi**bek****a@azet.sk
12 november 2021: pe*ra**a*ova91@gmail.com
13 december 2021: joh**91@azet.sk
14 január 2022: jan*a77@centrum.cz
15 február 2022: pet*a.nov*c*ko*a@post.sk
16 marec 2022: za*i77@gmail.com
17 apríl 2022: and*ej.s*ve*k*@gmail.com
18 máj 2022: mar**g*a*f@zoznam.sk
19 jún 2022: pet**87@gmail.com
20 júl 2022: jur*j.k*ima*s@pobox.sk
21 august 2022: jo*e*72@gmail.com
22 september 2022: al*b***.k*aj*ci**v*@gmail.com
23 október 2022: jan*a.pe**a79@azet.sk

 

Srdečne gratulujeme!